Samarucs València és un club esportiu on gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals i heterosexuals podem practicar esport en un entorn de tolerància i de no discriminació. També estem oberts a totes les persones que vulguen vindre a fer esport amb nosaltres.

Actualment estan en actiu les seccions de natació, voleibol, muntanyisme i futbol. Amb la participació dels socis i les sòcies es pretén ampliar les seccions i també realitzar altres activitats lúdiques, com ara visites culturals o gastronòmiques.estatuts del club esportiu samarucs valència

ESTATUTS DEL CLUB ESPORTIU LGTB+ SAMARUCS VALÈNCIA

 

CAPÍTOL I

PRINCIPIS GENERALS

Article 1

El Club Esportiu LGTB+ Samarucs València és una associació privada sense finalitat lucrativa, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpia, que té com a fins els següents:

1. Foment i pràctica de l’activitat esportiva en l’àmbit federat.

2. Donar a conéixer a la societat un model de pràctica del lleure, en especial l’esport no discriminatori, fent esment especial en l’orientació i la identitat sexual.

3. Promoure i potenciar la utilització de l’esport com a eina de normalització social del fet gai, lèsbic, bisexual i transsexual (LGTB).

4. Fomentar la pràctica de l’esport partint de principis no discriminatoris de cap tipus, fent esment especial en l’orientació i la identitat sexual.

5. Oferir un marc de desenvolupament personal a través de l’esport basat en principis de tolerància i no discriminació.

Article 2

El Club Esportiu LGTB+ Samarucs València es constituïx a l’empara de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de l’Esport de la Comunitat Valenciana. El club es regix per esta llei esmentada, pel Reial Decret 177/1981, de 16 de gener, sobre clubs i federacions esportives, i per totes les altres disposicions d’àmbit autonòmic i estatal que hi siguen d’aplicació. També es regix per estos estatuts i pels reglaments i disposicions de la federació o federacions esportives valencianes a què s’adscriga i, si no en tingueren, pels de les federacions espanyoles, així com pels reglaments de règim interior o d’altres que aprove l’Assemblea General.

El club acata i reconeix els estatuts i reglaments de la federació o federacions esportives valencianes a què s’adscriu i, si no en tingueren, els de la federació o federacions espanyoles corresponents.

Article 3

El Club Esportiu LGTB+ Samarucs València practica com a principal activitat esportiva la de muntanyisme i està adscrit a la Federació de Muntanya de la Comunitat Valenciana.

Altres modalitats i federacions esportives a què s’adscriu:

– natació: Federació de Natació de la Comunitat Valenciana;

– voleibol: Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

Article 4

L’Assemblea General o, si és el cas, la Junta Directiva degudament autoritzada, pot acordar la creació de tantes seccions esportives com modalitats específiques es practiquen en el club, les quals s’han d’adscriure a les federacions respectives i donar-ne compte al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana mitjançant un certificat expedit pel secretari amb el vistiplau del president.

Article 5. Domicili social

El domicili social es fixa a la ciutat de València, codi postal 46007, carrer Albacete, 52 i correu electrònic presidencia@samarucs.org.

Article 6

L’àmbit territorial d’actuació és la Comunitat Valenciana, sense perjudici d’integrar-se en organitzacions d’àmbit superior, si així s’acordara; així com d’actuar fora d’aquest àmbit territorial en competicions esportives.

Article 7

En el seu funcionament el club es regix per principis democràtics i representatius i la sobirania plena residix en l’Assemblea General.

CAPÍTOL II

ELS SOCIS

Article 8

El nombre de socis és il·limitat. No obstant això, la Junta Directiva pot suspendre l’admissió temporal de més socis quan per raons d’aforament o de capacitat física de les instal·lacions siga aconsellable.

Article 9. Classes de socis 

El club es compon de les classes de socis següents:

a) Numeraris

Les persones majors d’edat que, amb la sol·licitud prèvia, siguen admeses i satisfacen la quota social establida.

b) D’honor

Les persones a les quals l’Assemblea General del Club concedisca esta distinció, les quals tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.

c) Familiars

Totes les persones que depenen econòmicament d’un soci numerari, convisquen amb ell en el mateix domicili i tinguen parentiu per consanguinitat o afinitat de primer grau.

d) Esportius

Els menors de 18 anys que pels seus mèrits esportius així siguen reconeguts per l’Assemblea General del Club, pagaran les quotes que amb esta finalitat s’establisquen, tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.

Els socis numeraris gaudixen de la plenitud de dret que els conferixen estos estatuts, i tots ells són membres integrants de l’Assemblea General.

Article 10. Drets i obligacions dels socis 

1. Els socis numeraris tenen dret a:

a) Participar en el compliment dels fins específics del club.

b) Exigir que l’actuació del club s’ajuste al que disposa la Llei de l’Esport de la Comunitat Valenciana, a les seues normes de desplegament i a les altres normes autonòmiques o estatals aplicables en matèria esportiva i al que establixen estos estatuts.

c) Separar-se lliurement del club.

d) Conéixer les seues activitats i examinar la seua documentació

e) Exposar lliurement les seues opinions en l’àmbit del club.

f) Ser elector i elegible per als òrgans de govern i representació, sempre que es tinguen 18 anys i plena capacitat d’obrar.

g) Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació del club, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.

h) Impugnar els acords dels òrgans de govern i representació del club que estimen contraris a la llei o als estatuts.

i) Ser consultat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra la seua persona i a ser informat dels fets que donen lloc a les mesures. L’acord que, si és el cas, impose la sanció ha de ser motivat.

2. Són obligacions dels socis numeraris:

a) Abonar les quotes que exigisca la Junta Directiva, prèviament aprovades per l’Assemblea General.

b) Contribuir al sosteniment del club, així com a la promoció, difusió i pràctica de les modalitats esportives que es practiquen en el club.

c) Acatar totes les disposicions que dicten l’Assemblea General o la Junta Directiva per al bon go?vern del club.

d) I totes les altres obligacions que es desprenguen del que disposen els presents estatuts.

Article 11

a) Els socis esportius tenen dret a gaudir dels serveis i instal·lacions socials del club, tenint com a contrapartida l’obligació de representar el club en els esdeveniments esportius que aquest decidisca. Els socis familiars tenen dret a gaudir d’aquells serveis i instal·lacions que es determinen, amb el pagament previ de la quota fixada.

b) La condició d’associat és instransferible per causa de mort o títol gratuït.

Article 12

S’establix el principi d’igualtat de tots els socis, sense discriminació per raó de raça, sexe, orientació i identitat sexual, religió, ideologia o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 13

Per a ser admés com a soci cal:

a) Reunir les condicions assenyalades per a això.

b) Sol·licitar-ho per escrit a la Junta Directiva.

c) Satisfer la quota d’ingrés corresponent.

Article 14

La condició de soci es perd:

a) Per voluntat pròpia.

b) Per falta de pagament de les quotes socials establides.

c) Per acord de la Junta Directiva, fundat en faltes de caràcter molt greu, amb la incoació de l’expedient sancionador previ i amb audiència de la persona interessada; acord que ha de ser ratificat en la primera Assemblea General que es faça.

CAPÍTOL III

ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Article 15

Són òrgans de govern i representació del club: l’Assemblea General, la Junta Directiva i el president.

Article 16. L’Assemblea General.

1. L’Assemblea General és el màxim òrgan de representació i govern del club, integrada per tots els socis amb dret a vot.

2. Si el nombre de socis és inferior a dos mil, poden intervindre-hi directament tots els socis.

3. Quan el nombre de socis siga major de dos mil, la participació de l’Assemblea General s’ha de fer pel procediment de representants, en l’elecció de la qual caldrà ajustar-se al que disposa l’article 15 del Reial Decret 177/1981, de 16 de gener, sobre clubs i federacions esportives.

Article 17. Convocatòries 

L’Assemblea General ha de ser convocada en sessió ordinària, almenys una vegada a l’any, per a l’aprovació de comptes i pressupostos, i en sessió extraordinària, sempre que es tracte de modificació d’estatuts, autorització per a la convocatòria d’elecció de la Junta Directiva, prendre diners a préstec, emissió de títols transmissibles, representatius de deute o part alíquota patrimonial, alienació de béns immobles, fixació de les quotes de socis, ampliació de l’objecte social o quan ho sol·liciten el 10% dels socis.

Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’assemblea, en primera convocatòria, han de mediar com a mínim quinze dies naturals.

Article 18. Quòrum i adopció d’acords 

1. Les assemblees generals, convocades en sessió ordinària o extraordinària, queden vàlidament constituïdes:

– En primera convocatòria, quan hi concórreguen, presents o representats de la majoria dels socis.

– En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part dels socis.

– En tercera convocatòria serà valida siga quin siga el nombre d’assistents.

2. Els acords de l’Assemblea General s’adopten en general per majoria simple dels vots dels socis assistents, o siga, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran una majoria qualificada, de 2/3 dels vots dels socis assistents, els acords relatius a: dissolució del club, modificació d’estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de qualsevol òrgan de govern o representació.

Article 19. Competències de l’Assemblea General 

a) Triar el president i els membres de la Junta Directiva per mitjà de sufragi personal, lliure, igual, directe i secret de tots els socis amb dret de vot.

b) Discutir i aprovar, si procedix, la memòria anual d’activitats, la liquidació de l’exercici social, el balanç de situació i la rendició de comptes.

c) Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses.

d) Conéixer, discutir i aprovar, si és el cas, les propostes de la Junta directiva o dels socis, formulades amb l’antelació deguda.

e) Assenyalar les condicions i formes d’admissió de nous socis i acordar la quantia de les quotes que han de satisfer els associats.

f) Elaborar els reglaments de règim interior del club, així com proposar i aprovar les modificacions, tant dels reglaments com d’estos estatuts.

g) Disposar i alienar els béns del club, prendre diners a préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute o part alíquota patrimonial.

h) Crear serveis en benefici dels socis.

i) Conéixer i ratificar les altes i baixes dels associats, així com les de la Junta Directiva, si n’hi havia.

j) Qualssevol altres no atribuïdes expressament al president o a la Junta Directiva.

Els apartats a), f), g) i h) són competència de l’Assemblea General Extraordinària.

Article 20. La Junta Directiva 

1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern del club. S’encarrega d’executar els acords adoptats per l’Assemblea General i exercix les funcions que estos estatuts li conferixen.

2. La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a 5 ni superior a 20, al capdavant de la qual hi ha un president i de la qual formen part, almenys, un vicepresident, un secretari i un tresorer.

3. Tots els càrrecs de la Junta Directiva els tria l’Assemblea General, mitjançant sufragi personal, lliu?re, igual, directe i secret.

4. La duració del mandat de la Junta Directiva és de quatre anys des de la seua proclamació. Tots els membres poden presentar-se a reelecció conjuntament o per separat en altres candidatures.

5. Durant el mandat de la Junta Directiva i en cas de vacants, que no superen el 50 per cent dels seus membres, el president pot nomenar substituts que han de ser ratificats en la primera Assemblea General que es convoque.

6. El president ha de convocar la Junta Directiva, com a mínim, amb dos dies d’antelació a la data de celebració. També la pot convocar a petició de la meitat dels seus membres.

7. La Junta Directiva queda vàlidament constituïda quan estiguen presents tots els seus membres, encara que no hi haja hagut convocatòria prèvia, si així ho acorden per unanimitat. Així mateix, en primera convocatòria, quan hi concórreguen la meitat més un dels seus membres, i en segona convocatòria serà prou que hi concórreguen almenys un terç dels seus membres. En tots els casos han d’estar presents, el president o el vicepresident i el secretari o la persona de la Junta Directiva que el subs?tituïsca en cas d’absència justificada.

Article 21. Funcions de la Junta Directiva 

En especial, corresponen a la Junta Directiva les funcions següents:

a) Dirigir la gestió del club i vetlar pel compliment del seu objecte social.

b) Mantindre l’orde i la disciplina en el club, així com en les competicions que s’organitzen.

c) Convocar, per mitjà del seu president, l’Assemblea General quan crega que és necessari i complir els acords i decisions d’esta.

d) Redactar l’inventari, el balanç, el compte de resultats i la memòria anual d’activitats que hagen de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General.

e) Proposar la redacció o reforma del reglament de règim interior, i fixar les normes d’ús de les instal·lacions, així com la modificació d’estatus.

f) Nomenar les persones que hagen de dirigir les diferents comissions que es creen, així com orga?nitzar les activitats del club.

g) Aplicar totes les mesures esportives, econòmiques i administratives i necessàries per al foment de l’esport dins del club.

h) Assenyalar les condicions i la forma d’admissió de nous socis, així com les quotes d’ingressos i les quotes periòdiques que hagen de satisfer-se, les quals ha d’aprovar l’Assemblea General.

Article 22. Funcions del president 

1. El president del club és el seu representant legal i actua en el seu nom, i està obligat a executar els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

2. En particular, li corresponen les següents funcions:

a) La direcció del club

b) La presidència i direcció dels debats, tant en l’Assemblea General com en la Junta Directiva.

c) Emetre vot de qualitat en cas d’empat.

d) Convocar les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats elaborats pel secretari del club.

f) La resta d’atribucions pròpies del càrrec i les que hi delegue l’Asamblea General o la Junta Directiva.

3. Substituïx el president, en cas d’absència o malaltia, el vicepresident que siga procedent per orde o, si no n’hi ha, el vocal de més edat.

Article 23. El secretari

El secretari de la Junta Directiva expedix les certificacions del club amb el vistiplau del president, té compte de l’arxivament de la documentació, redacta els documents que afecten la marxa administrativa del club i porta el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes del club.

Article 24. El tresorer

El tresorer, o qui faça les seues funcions, és el depositari dels fons del club, firma els rebuts, autoritza els pagaments i porta els llibres de comptabilitat. Durant el primer mes de cada any ha de formalitzar un balanç de situació i el compte de resultats, que s’han de posar en coneixement de tots els associats per a la seua aprovació per l’Assemblea General.

Article 25

a) L’exercici de qualsevol càrrec en els òrgans de govern i representació del club té caràcter gratuït, llevat que l’Assemblea General decidisca una altra cosa.

b) Es pot crear qualsevol càrrec a proposta del president o de la Junta Directiva amb l’aprovació de l’Assemblea General, en aquest cas els càrrecs no seran membres de la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV

PATRIMONI FUNDACIONAL I RÈGIM ECONÒMIC

Article 26

El club se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propis, amb les limitacions legals que corresponguen.

Article 27. Patrimoni fundacional

1. El patrimoni fundacional del club en el moment de la seua constitució és el següent:

a) Immobilitzat immaterial, patent, marca o fons de comerç de la societat i del nom comercial incloent “Club Esportiu LGTB+ Samarucs València”.

2. En el futur el patrimoni estarà integrat per:

a) Les aportacions econòmiques dels socis.

b) Les donacions o subvencions que reba.

c) Els resultats econòmics que puguen produir les activitats que organitze l’entitat.

d) Les rendes, els fruits o els interessos del seu patrimoni.

e) Qualssevol altres recursos, de conformitat amb els seus estatuts i la legislació vigent.

Article 28. Règim econòmic

1. Queda expressament exclòs, com a fi del club, la finalitat lucrativa i no es poden destinar els seus béns a fins industrials, comercials, professionals, o de servicis, ni exercir activitat d’igual caràcter amb la finalitat de repartir els beneficis obtinguts entre els seus socis.

2. La totalitat dels seus ingressos ha d’aplicar-se al compliment dels seus fins socials. Quan es tracte d’ingressos procedents de competicions o activitats esportives dirigides al públic, estos ingressos han d’aplicar-se exclusivament al foment de les activitats esportives dels socis o qualsevol dels fins esmentats als objectes socials.

3. El club pot gravar i alienar els seus béns immobles, així com prendre diners a préstec sempre que complisca els requisits següents:

a) Que siguen autoritzades estes operacions per una majoria de 2/3 dels membres assistents a l’Assemblea General Extraordinària (article 30 del RD 177/1981).

b) Que els dits actes no comprometen de manera irreversible el patrimoni del club o l’activitat física i esportiva que constituïx el seu objecte social. En aquest supòsit, pot exigir-se, sempre que ho sol·liciten almenys un 5% dels socis, el dictamen econòmic actuarial oportú, firmat pel tècnic titulat.

c) Quan es tracte de prendre diners a préstec en quantia superior al 50% del pressupost anual del club, o que represente un percentatge igual del valor del patrimoni, així com en els supòsits d’emissió de títols, és imprescindible l’aprovació del Consell Valencià de l’Esport i l’informe de la federació de la modalitat principal.

4. En qualsevol cas, el producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben han d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, construcció o millora de béns de la mateixa naturalesa.

5. L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural i, per tant, el tancament de l’exercici associatiu s’ha de fer el 31 de desembre de cada any.

Article 29. Títols de deute o de part alíquota patrimonial

1. En cap cas estos títols donen dret a la percepció de dividends o beneficis.

2. La possessió de la part alíquota patrimonial mitjançant títols de propietat no donarà en cap cas més veu i més vot que els altres socis.

3. Els títols de deute o part alíquota patrimonial que emeta el club seran nominatius.

4. Els títols s’inscriuran en un llibre que portarà per a això el club, en el qual s’han d’anotar les successives transferències.

5. En tots els títols ha de constar el valor nominal, la data d’emissió i, si és el cas, l’interés i termini d’amortització.

6. Els títols de deute només podran ser subscrits pels socis i la seua possessió no conferirà cap dret especial, excepte la percepció dels interessos establits d’acord amb la legislació vigent, i no podran autoritzar-se emissions de títols alliberats.

7. Els títols de part alíquota patrimonial seran, així mateix, subscrits pels socis.

8. Els títols de deute o de part alíquota patrimonial seran transferibles d’acord amb els requisits i condicions que en cada cas establisca l’Assemblea General.

9. En cap moment els títols de deute podran convertir-se en part alíquota patrimonial.

CAPÍTOL V

RÈGIM DOCUMENTAL

Article 30

El règim documental consta dels llibres següents:

a) Llibre de Registre de Socis: en el qual han de constar els seus noms i cognoms, el número de DNI i, si és el cas, càrrecs de representació, govern o administració que exercisquen en el club. També s’hi ha d’especificar les dates d’altes i baixes i de presa de possessió i cessament dels càrrecs al·ludits.

b) Llibre d’actes: s’hi han de consignar les reunions que faça l’Assemblea General, la Junta Directiva i els altres òrgans col·legiats del club, amb expressió de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. Les actes han de ser subscrites, en tot cas, pel president i el secretari de l’òrgan col·legiat.

c) Llibres de comptabilitat, Llibre de Diari, Llibre de Balanç i Llibre de Compte d’Explotació, que permeten un seguiment cronològic de totes les seues operacions, així com obtindre una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del club.

d) El Balanç de situació i els comptes dels seus ingressos i despeses que el club ha de formalitzar durant el primer mes de cada any i que informarà de tots els seus socis.

e) Qualssevol altres legalment exigibles per normatives específiques o l’administració del qual acorde el propi club.

CAPÍTOL VI

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CLUB

Article 31. Modificació dels estatuts

1. Els presents estatuts només poden ser modificats, reformats o derogats en l’Assemblea General convocada per a això, per mitjà d’acord que ha d’adoptar-se per una majoria qualificada de 2/3 dels socis numeraris assistents.

2. La modificació dels estatuts s’ha de presentar en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en el termini d’un mes des de la seua aprovació, i no produïx efectes, tant per als associats com per als tercers, fins a la seua inscripció en el mateix registre.

3. Presentat el projecte de modificació d’estatuts en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, i per al cas que el Consell Valencià de l’Esport estimara la necessitat o conveniència de fer-hi modificacions, la Junta Directiva queda autoritzada a incorporar-les sense necessitat de sotmetre-les a l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 32. Dissolució del club

1. El club es dissoldrà per les causes següents:

a) Per acord de 2/3 dels socis numeraris assistents.

b) Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.

c) Per sentència judicial ferma.

2. En cas de dissolució, el patrimoni net resultant de la liquidació, si n’hi haguera, es destinaria a fins de caràcter esportiu i no lucratiu. De tot això s’hauria d’informar justificadament el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

3. La dissolució del club obri el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conserva la seua personalitat jurídica.

4. Una vegada acordada la dissolució del club i llevat que l’Assemblea General dispose una altra cosa o el jutge, si és el cas, ho acordara, la Junta Directiva es constituirà en òrgan liquidador.

4. Entre les funcions dels liquidadors es troba la de sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL VII

PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DE CÀRRECS REPRESENTATIUS I DE GOVERN

Article 33

El president i la Junta Directiva són elegits per mitjà de sufragi universal, personal, lliure, igual, directe i secret de tots els socis amb dret a vot, en candidatura oberta o tancada.

Article 34

L’elecció del president i de la resta de membres de la Junta Directiva té lloc en els supòsits següents:

1. Per expiració del mandat.

2. Per dimissió, renúncia, mort o incapacitat física de més del 50 % dels membres de la Junta Directiva, de tal forma que no puga exercir degudament les seues funcions.

3. Per moció de censura al president o a la Junta Directiva.

4. Per modificació de l’objecte social.

Article 35

Si cessara el president amb anterioritat a la duració del seu mandat per dimissió, renúncia, mort, incapacitat física o incompatibilitat, el substituiria el vicepresident que corresponga per orde de prelació durant el temps que reste fins a la conclusió del mandat.

Article 36

Per a ser elegible s’han de reunir els requisits següents:

a) Ser espanyol, nacional d’un estat membre de la Unió Europea o estranger resident a Espanya.

b) Ser major d’edat.

c) Trobar-se en el ple ús dels drets civils.

d) Ser soci numerari del club.

e) No haver sigut inhabilitat per a càrrec públic per sentència judicial ferma ni per a càrrec esportiu per resolució ferma dictada per un òrgan disciplinari.

f) No exercir el càrrec de president en una altra entitat esportiva de la mateixa modalitat principal.

g) No ser propietari ni ostentar càrrec de representació comercial en cap empresa amb finalitat lucrativa dedicada a activitats esportives o vinculades al món de l’esport o a qualsevol dels fins descrits a l’objecte social.

Article 37

Són electors tots els socis numeraris que integren l’Assemblea General amb dret de vot.

Article 38

La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General en sessió extraordinària per mitjà de comunicació escrita a tots els membres, especificant com a ordre del dia de la convocatòria els punts següents:

1. Calendari electoral.

2. Sorteig dels membres components de la Junta Electoral.

3. Elecció i nomenament dels components de la Mesa Electoral.

4. Elecció, si és el cas, de la Junta Gestora.

Article 39. Calendari electoral

En el calendari electoral han de figurar, almenys, les dates i terminis de:

a) Convocatòria de les eleccions.

b) Exposició pública del cens i presentació de reclamacions.

c) Presentació de candidatures (obertes o tancades) i la seua publicació.

d) Impugnacions a les candidatures presentades i la seua resolució.

e) Celebració de les eleccions: lloc, dia i hora per a les votacions.

f) Impugnacions a les votacions.

g) Resolució d’impugnacions i proclamació de les candidatures electes.

Article 40. Exposició del cens

La convocatòria electoral estarà exposada en la seu del club durant un període mínim de 10 dies i un màxim de 15, en el qual ha de figurar la llista de socis amb dret de vot, perquè els interessats puguen interposar les reclamacions oportunes.

Article 41. Presentació de candidatures

1. Expirat el termini d’exposició al públic del cens electoral, tindrà lloc la presentació de candidatures, que es tancarà als cinc dies hàbils següents.

2. Transcorregut este termini i durant els tres dies següents, la Junta Electoral estudiarà la validesa de les candidatures presentades i acceptarà només les que complisquen els requisits exigits.

3. Si no hi ha cap candidatura o si les presentades no reunixen els requisits establits, la Junta Directiva o Junta Gestora, si és el cas, continuarà en les seues funcions i en col·laboració amb la Junta Electoral, i es formalitzarà en un termini de 15 dies com a mínim i 30 com a màxim un nou calendari electoral que posarà en marxa el nou període electoral.

4. En el cas que existira una única candidatura que reunira tots els requisits exigits, els seus components seran proclamats com a membres de la nova Junta Directiva, sense necessitat de celebrar votacions.

5. Si són diverses les candidatures vàlides, se celebraran les eleccions en la forma prevista. En cas d’empat, es donarà com a guanyadora la candidatura encapçalada per qui té el nombre de soci més antic.

6. Finalitzat el termini d’estudi i acceptació de les candidatures per la Junta Electoral, es concedirà un termini mínim de tres dies i màxim de sis, en el qual es faran públiques les candidatures acceptades i rebutjades. Durant este termini també es podran efectuar les reclamacions oportunes, que seran resoltes per la Junta Electoral en el termini de tres dies. L’acord que s’adopte s’ha de comunicar a les persones interessades.

Article 42. Votacions

1. Les votacions s’efectuaran mitjançant papereta prèviament elaborada per la Junta Electoral, que s’entregarà als socis perquè l’òmpliguen sense ratllades ni esmenes.

2. Les reclamacions que es produïsquen amb motiu de la votació han de formular-se dins dels tres dies següents davant de la Junta Electoral, sempre que les persones interessades ho hagueren fet cons?tar en l’acta de l’assemblea.

3. La Junta Electoral resoldrà les impugnacions presentades en el termini de tres dies, transcorreguts els quals exposarà en el tauler d’anuncis de la seu del club la proclamació de la candidatura que haja sigut triada.

Article 43. Mesa electoral

1. La mesa electoral es constituirà una hora abans de l’establida per al començament de l’Assemblea General, i estarà integrada per:

– El membre de més edat de l’assemblea que no forme part de cap candidatura i que actuarà com a president de la taula.

– Dos representants dels assembleistes triats per sorteig.

– El membre de menor edat de l’assemblea, que hi farà de secretari.

Si és el cas, també podran estar presents en qualitat d’interventors, un representant designat per cada una de les candidatures que es presenten a l’elecció. La dita representació haurà d’estar degudament acreditada per qui encapçale la candidatura.

2. Són funcions de la mesa electoral:

a) Comprovació de la identitat dels votants.

b) Recollida de les paperetes de vot i la introducció en una urna ben tancada i preparada per a això.

c) Redacció, per mitjà del secretari, de l’acta corresponent, on constarà: nombre d’electors, nombre de vots vàlidament emesos, nombre de vots nuls, resultat de la votació i incidències o reclamacions que es produïsquen.

d) Remissió d’una còpia de l’acta dita a la Junta Electoral dins de les 24 hores següents.

Article 44. Junta Electoral

1. La Junta Electoral es constituirà en la seu del club en iniciar-se el procés electoral i romandrà fins a la finalització del procés.

2. Estarà integrada per cinc membres triats per sorteig entre els components de l’Assemblea General que no es presenten a candidats, els quals triaran entre ells el president i el secretari de la Junta Electoral.

3. Són funcions de la Junta Electoral:

a) Admetre i proclamar les candidatures.

b) Resoldre les impugnacions que es presenten, relatives al cens electoral, a candidats, terminis, etcètera, així com les relatives a la celebració de les eleccions i resultats.

c) Decidir sobre qualsevol qüestió que afecte directament les eleccions.

Article 45. Les reclamacions

1. Les reclamacions en matèria electoral es formularan davant de la Junta Electoral en el termini de tres dies des que es va notificar la decisió impugnada, que es resoldran també en el termini de tres dies des que van ser presentades.

2. Contra les resolucions dictades en esta matèria pels clubs caldrà ajustar-se al que disposa l’article 19 del Reial Decret 177/81, de 16 de gener, o en qualsevol altra normativa autonòmica o estatal vigent que resulte aplicable.

Article 46. Constitució de la Junta Gestora

1. Els membres de la Junta Directiva que no es presenten a la reelecció continuaran en els seus càrrecs, amb funcions de Junta Gestora, fins que resulte triada una candidatura.

2. Si tots els membres de la Junta Directiva es presenten a la reelecció, en l’assemblea que aprove el calendari electoral es procedirà a l’elecció d’una Junta Gestora que suplisca les funcions de la Junta Directiva durant el transcurs del procediment electoral, funcions que s’iniciaran una vegada comence la fase de presentació de candidatures i continuaran fins que finalitze el període electoral.

Article 47. Eleccions

Les candidatures aniran obertes, les candidatures seran per càrrecs, i se les adjudicaran les persones que, en cada cas, obtinguen més vots.

Els càrrecs elegibles per a formar la Junta Directiva són:

– President/a.

– Vicepresident/a.

– Secretari/a.

– Tresorer/a.

– Vocals.

Article 48.

Cada vegada que hi haja unes eleccions o canvis en la Junta Directiva ha de comunicar-se al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la composició de la nova Junta Directiva, mitjançant un certificat expedit pel secretari amb el vistiplau del president ixent i entrant.

Article 49. Moció de censura

1. La moció de censura al president o a la Junta Directiva ha de ser constructiva i ha d’incorporar la proposta de candidat o candidats alternatius als que se censuren.

2. La proposta de moció de censura ha de ser presentada per mitjà d’un escrit firmat per almenys un 30 per 100 dels membres de ple dret de l’assemblea.

3. Presentada la moció de censura, el president està obligat a convocar l’Assemblea General Extraordinària per a debatre-la i aprovar-la, si procedix, en el termini màxim de 30 dies naturals.

4. Per a l’aprovació de la moció de censura es requerix el vot favorable de la meitat més un dels membres de ple dret de l’Assemblea General.

5. No es poden presentar més de dues mocions de censura al mateix càrrec dins d’un mateix període de mandat.

6. La moció de censura es podrà referir tant a la totalitat de la Junta Directiva com a qualsevol dels seus membres. En aquest cas, la resta de membres de la Junta Directiva mantindrà el càrrec.

CAPÍTOL VIII

RÈGIM DISCIPLINARI

Article 50. Règim disciplinari

1. Quant a disciplina, en relació amb els associats s’ha d’aplicar directament, mentre l’Assemblea General no haja aprovat un reglament específic, el que disposa la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de l’Esport de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva, i la resta de normes reglamentàries que hi puguen ser aplicables.

2. En tot cas, per a imposar qualsevol sanció, serà preceptiva la instrucció d’un expedient disciplinari amb audiència de la persona interessada.

CAPÍTOL IX

ACTIVITATS, ACORDS I IMPUGNACIÓ

Article 51

Les activitats del club han d’acomodar-se en tot moment al seus fins estatutaris.

Article 52

Els actes i acords del club que siguen contraris al que disposa la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana i les disposicions que la despleguen, així com el que disposen els presents estatuts, poden ser suspesos o anul·lats per l’autoritat judicial a instància de part interessada o del ministeri públic d’acord amb els tràmits establits en la Llei d’Enjudiciament Civil.

Article 53

La impugnació d’acords i actes del club davant de l’autoritat judicial no ha d’impedir l’adopció de les resolucions de l’autoritat esportiva que foren pertinents.

 

 

València, 15 de juny de 2009


Publicat el dijous, 01 de gener de 2009
ADI AGRUPACIÓN DEPORTIVA IBÉRICA LGTB
CLUB ASSOCIAT A
AGRUPACIÓN DEPORTIVA
IBÉRICA lgtb
MIAUKATUZ VITORIA-GASTEIZ
GEHITU
MADRID TITANES RUGBY
PANTERES GROGUES
GMADRID SPORTS
HALEGATOS
MADPOINT
ELAIOS
CHRYSALLIS
BJWHF
CIERZO
DEPORTE Y DIVERSIDAD